Ön a Patakinfó archívumát böngészi! Ezek az oldalak 2019.november 26-tól már nem frissülnek .

A Civil kerekasztalról

Szerző: 
patakinfo

Sárospatak civil (társadalmi) szervezeteitől többször, több hullámban érkeztek információk, igények arra nézve, hogy szakmaterületenként, akár azonos részérdekek mentén egyeztetett, összehangolt fellépésre lenne szükség Sárospatakon a tervekben megfogalmazott célok hatékonyabb elérhetősége érdekében. A történelem az, amely időről időre felerősíti azokat a szunnyadó erőket, amelyek működésére csak sajátos időszakokban fogalmazódik meg igény: ha nem megy minden rendben. Ezeket nevezi a szakirodalom alulról jövő kezdeményezéseknek, amelyek utat keresnek és találnak maguknak. Így találta meg egymást több szervezet – a Civil kerekasztal szükségességéhez önmaga is eljutva – a pillanatok alatt közös szándékként megfogalmazó elhatározással. A koncepció tervezetében leírtuk, mi a Civil kerekasztal. A Civil Kerekasztal jogi személyiséggel rendelkező, önszerveződő csoport, mely azonos (civil) érdekek mentén jött létre. A Kerekasztal szakmai alapú közösség, melynek munkájában a civil szervezet az alapító okiratában megjelölt tevékenysége alapján vesz részt A Kerekasztal mindazon jogi és természetes személyek társulása, akik a kitűzött célok megvalósítása érdekében elfogadják a közösen kialakított alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket és megbízottai részt vesznek a munkájában. A Civil Kerekasztal tagja lehet minden olyan, az egyesülési törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, mely Sárospatakon van bejegyezve, vagy Sárospatakon fejti ki a tevékenységét, illetve egyéb magánszemélyek A civil szervezet által delegált személy meghatalmazást vagy megbízólevelet visz a szervezettől, mely őt a kerekasztal-tagságra delegálta. A kerekasztalokon való részvétel nyitott, az ülések nyilvánosak. Szavazati joggal csak a regisztrált, megbízólevéllel rendelkező tagok rendelkeznek/élhetnek. Az önkormányzati bizottságokba a Kerekasztal jelölhet szakértőt. A helyi egyházak képviselői konzultációs joggal állandó meghívást kapnak az Kerekasztal üléseire.

A megalakítás előtt álló általános célok:

1. A Kerekasztal kialakítása és működési rendjének meghatározása.

2. A működési területén lévő civil szervezetek feltérképezése (civil kataszter létrehozása) összefogása a szövetségi kereteken belül.

3. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

4. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása a szervezetek között.

5. Aktív részvétel a város életében.

6. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

7. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

8. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani Sárospatak Város Önkormányzatával.

9. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani a közszolgálati médiával.

10. A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.

11. Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.

12. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel.

13. Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.

II. Konkrét, rövidtávú szakmai célok:

1. A Sárospataki Közművelődési Tanács támogatása a helyi Közművelődési Koncepció létrehozásának folyamatában

2. A Sárospataki Közművelődési Tanács támogatása a helyi Közművelődési rendelet létrehozásának folyamatában

3. „Civil adás” címmel interneten hozzáférhető stúdióbeszélgetések kezdeményezése, szervezése és rögzítése elsősorban olyan városi közéletet érintő kérdésekben, amelyek a hivatalos helyi médiában nem kapnak helyet.

4. Civil honlap működtetése az Újbástya egyesület gondozásában olyan városi közéletet érintő kérdésekben, amelyek a hivatalos helyi médiában nem kapnak helyet.

5. Nyilvános Szakmai Fórumok rendezése, szakmájukban elismer, független, pártok által el nem kötelezett külső szakemberek meghívásával, helyi vállalkozók bevonásával

6. A Civil kerekasztalhoz kapcsolódó szervezetek pályázati összefogásának koordinálása

7. „Civil díj” alapítása Sárospatakon

8. Civil koncepció megalkotásának kezdeményezése a város önkormányzatával közösen

9. Kulturális, idegenforgalmi, közművelődési, oktatási, természetvédelmi, hagyományőrző tevékenységet folytató civil szervezetek közös fellépését, hatékony együttműködését célzó segítő tevékenység

10. Civil ház létrehozása és működtetése az Új Bástyában

11. Szabadtéri színpad működtetése

12. …

III. Rövidtávú feladatok

1. A Civil Kerekasztal megalakulását követően azonnali kapcsolatfelvétel az önkormányzattal

2. Kapcsolatfelvétel további helyi civil szervezetekkel

3. Saját működési rend kialakítása

Mit várhatnak a civil-önkormányzati együttműködéstől, a Civil Kerekasztal működésétől a sárospataki civil szervezetek?

- Garanciák épüljenek be az együttműködésbe, hogy ne csak a választási kampányban legyenek fontosak a civil szervezetek. A szakbizottságokba tanácskozási joggal tagokat delegálhassanak. - Tisztázza, szélesítse az együttműködés lehetőségeit - Ösztönözze a civil-civil együttműködést is. - Vegye figyelembe a civilek sokszínűségét, teremtsen lehetőséget a civil kurázsi kiaknázására. - Legyen rugalmas, változásokat befogadó. Minden együttműködés egyik alapfeltétele, hogy a partnerek jól ismerjék egymást, egymás jellemzőit, lehetőségeit. Célszerű rögzíteni az együttműködés alapelveit. A szektorok közötti együttműködés akkor igazán hatékony, ha - a szabad partnerválasztás elvén alapul - tisztázottak a szerepek - a felek egyenrangúak - a szabályok világosak és konszenzuson alapulnak - működik a bizalmi elv - a kölcsönös érdekeken alapul - empatikus viszony jellemzi - nem személyfüggő. Az együttműködésnek két alapvető típusa van: - a civil szervezetek részt vállalnak a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásában - saját feladataik ellátásához kérnek önkormányzati segítséget. A civilek és az önkormányzatok közötti közös feladatellátásban megnyilvánuló együttműködés tárta fel, hogy a civil szervezetek sokszor hamarabb ismerik fel a térségi, regionális szemlélet kiemelkedő jelentőségét, mint az önkormányzatok. Gyakran ők „kényszerítik ki” a térségi együttműködés különböző formáit.

4. A városban tevékenykedő civil szervezetekkel történő együttműködés továbbfejlesztése

Az együttműködési koncepció az alapelveket és azokat a feladatokat tartalmazza, ahol már a jelenlegi szakaszban is történtek kezdeményezések az együttműködési lehetőségek feltárására, az interaktivitás feltételeinek megteremtésére, a párbeszédre. Sárospatak Város Önkormányzata, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért - a szakmai szolgáltatások, feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, - innovatív programok, modellkísérletek közös tervezésében és megvalósításában, - a halmozottan hátrányos, kirekesztett társadalmi csoportok ellátására irányuló koncepciók kidolgozásában, és a szakmai programok megvalósításában. Az önkormányzat a továbbiakban is számíthat a szervezetek együttműködésére az alábbiakban: - a meglévő szolgáltatásrendszerek fejlesztése, a jelentkező új feladatok megoldása, az innovatív, kísérleti programok megvalósítása az érdekképviseleti feladatok ellátása, - az emberek mindennapi problémáinak megismerése, az élethelyzetükben bekövetkezett változások jelzése, az érintett emberek, csoportok véleményének javaslatainak közvetítése, - vállaljanak szerepet továbbra is a társadalmi hátrányok és a krízishelyzetek mérséklésében, a szervezetek és az emberek közötti kapcsolatok és együttműködés fejlesztésében, - segítsék önkormányzat szakmapolitikai feladatainak megvalósítását a feladatok átvállalásával különösen azokon a területeken, ahol nem épült ki vagy hiányos az állami, önkormányzati szolgáltatások hálózata, - működjenek közre a szakmapolitikai döntések előkészítésében a koncepciók, jogszabályok véleményezésében, a szakmai programok támogatásában és a döntések hatásainak követésében, - a szakmai programok megvalósítását segítsék új kezdeményezéseikkel, eszközeikkel és lehetőségeikkel. Az együttműködés kialakítását épp úgy kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az önkormányzat és intézményei. Az önkormányzatnak minden esetben gondoskodnia kell arról, hogy a civil szervezetek kezdeményezéseivel érdemben foglalkozzanak az illetékesek. Összefoglalva: Hosszú évek óta megfogalmazott igényt valósítunk meg a Civil kerekasztal létrehozásával, amely hozzájárulhat egyfajta demokratikus légkör kialakulásához, amely a „helyi kormányzás” etikai bázisaként az emberek felelősségét hangsúlyozza. Ezáltal jobb minőségű (politikai) életet eredményezhet, és segítheti a (helyi) társadalom stabilitásának fenntartását. A Civil kerekasztal tevékenységéhez kötődő és ahhoz – profiljuknál, egyéb más oknál fogva – nem kötődő társadalmi szervezetek helyet kérnek működésük hatékonyabbá és összehangoltabbá tételéhez, működési körülményeik megteremtéséhez, javításához.

Sárospatak, 2013. február 27.