Ön a Patakinfó archívumát böngészi! Ezek az oldalak 2019.november 26-tól már nem frissülnek .

A Kerekasztal rendelet megalkotását célzó indítványa - Levél Aros János polgármesternek

 

Sárospatak Város Önkormányzata

Aros János

polgármester

39850 Sárospatak, Rákóczi út. 32.

 

Tárgy: Tájékoztatás és Önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány megtétele

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

A Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület – amint arról a közmeghallgatáson is értesülhetett – megalakult városunkban. (A céljainkat röviden összefoglaló dokumentumot mellékeljük.) Alapelvünk mentén – „Mindenki választó és mindenki választható” – szeretnénk a város polgárait valódi polgári szerepük betöltésében segíteni.

Tervünk több munkacsoportot magába foglaló szakmai kerekasztalok létrehozásán keresztül folyamatosan javaslatokkal és észrevételekkel segíteni az önkormányzat döntés előkészítő munkáját.

A 2015. január 23-án megtartott első kerekasztal közössége az alábbi javaslatok megküldésével bízott meg, hivatkozva az Önkormányzat SZMSZ-ének 29. §-ára:

1. Sárospatak Város Önkormányzata alkossa meg azt az idegenforgalmi koncepcióját és rendeletét, amely alkalmassá teszi Sárospatakot, hogy az ezen a területen tapasztalható folyamatos és sok éves adósságának eleget tegyen korábban már megfogalmazott célkitűzéseinek, azaz turisztikai termék- és attrakciófejlesztés, egészségturizmus, kulturális- és örökségturizmus, a turisztikai fogadóképesség ügyében sikeres lépéseket tehessen.

Az állami szféra és az uniós pályázati források valóban komoly lendületet adhatnak. Mindez azonban nem elég. Szükséges az önkormányzat pozitív, konstruktív és kreatív hozzáállása a pályázatok benyújtásához, és azok megvalósításához, amelyek nem csak a térség felzárkóztatását segítik elő, hanem hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és a jobb életszínvonal megteremtéséhez, a sajnálatosan mára érzékelhető negatív folyamatok megállításához és megfordításához. Ajánljuk figyelmébe az Ariadne Alapítvány által készített, A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programjában foglaltakat.

Fenti közös célok megvalósításához szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy létrehozzuk a Sárospataki Turisztikai Kerekasztalt, amelyhez várjuk a város felelős szakembereit is. Szeretnénk közösen áttekinteni ez elmúlt 4-6 év eredményeit a lehetséges konklúziók megfogalmazhatóságáért.

2. Egyesületünk kezdeményezni fogja a Sárospataki Közművelődési Tanács újbóli összehívását. Az előző Tanács sikeres munkájának köszönhetően ma Sárospatak rendelkezik Kulturális stratégiával és megújított Közművelődési rendelettel. Bízunk benne, hogy munkájukat a jövőben partnerként értékeli az önkormányzat.

3. Egyesületünk javasolja, hogy az önkormányzat a helyi civil szervezetekkel közösen alkosson meg és fogadjon el egy Sárospataki Civil Koncepciót, illetve rendeletet, ezzel egy időben megkeressük javaslatunkkal városunk összes működő társadalmi szervezetét, hogy a Sárospataki Civil Kerekasztallal közösen vegyen részt a munkában.

4. Javaslatot teszünk a Testületi ülések ügyrendjét illetően arra nézve, hogy az ülés elején (akárcsak a Magyar Országgyűlésben) kaphassanak időt a képviselők azonnali kérdéseik feltevésére és annak megválaszolására, mert az ülés végén, az „Egyebek” napirendet a televízióban a patakiak nagyon alacsony százaléka nézi, így a választópolgárok képviselőiken keresztül feltett kérdésikre adott válaszokat az esetek döntő többségében nem hallhatják meg.

2015. január 26-án tervezett sajtótájékoztatónkra a helyi média szereplőit hívtuk meg, amely meghívásnak egyik médium (sarospatak.hu, Sárospatak újság, Zemplén Televízió) sem tett eleget. Tisztelettel kérjük az önkormányzatot egyrészt fenntartói, másrészt tulajdonosi minőségében, hogy vizsgálja meg, miért nem tettek eleget meghívásunknak a helyi sajtó munkatársai. Hozzájuk az alábbi levelet jutattuk el:

„Tisztelt Szerkesztők!

Alul is olvasható sajtótájékoztatónkra szóló meghívásunknak önök nem tettek eleget. Sajnálattal vesszük tudomásul, hogy közszolgálati feladatukat maradéktalanul nem teljesítik.

A jelenséget mindenképpen fenntartóik, tulajdonosaik tudtára kívánjuk hozni, egyúttal kérve őket, szolgáltassanak megfelelő magyarázatot kötelesség-mulasztásaikról.

A jövőre nézve bízunk abban, hogy munkájuk - az újságírás - nyilvánossághoz és közszolgálatisághoz szorosabban kötődő lesz, nem állítanak fel különbséget hír és hír között..., azaz maradhatunk a jogszabályok által meghatározott kereteken belül. Az utóbbi időben megfigyelhető ez a jelenség önök részéről, mi szerint bizonyos szervezetek meghívásainak nem tesznek eleget.

Szeretnénk, ha írásban reagálnának a kialakult helyzetre, magyarázattal szolgálva arra.”

Tisztelettel kérjük Polgármester Urat levelünk arra jogot formáló részeinek Önkormányzati előtti ismertetésére.

Sárospatak, 2015. január 26.

Tisztelettel:

Feró István

Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület

elnöke

 

 

 

 

Kapják még:

Önkormányzati képviselőtestület tagjai

 


„Az ember ezermesternek született.

Nincs nagyobb méreg számára alvó képességeinél...

Az ember képességeivel gyökeredzik a világban,

Azzal kapaszkodik, amit meg tud csinálni.”

 

                                                         (Németh László)

 

A Sárospataki civil társadalom jövőképe

Célunk a helyi civil társadalom megerősítése, amely lehetőséget teremt a hatékony és konstruktív társadalmi párbeszéden, a szervezeti részvételen alapuló, jól működő helyi demokrácia gyakorlására. Mindez hozzájárul a társadalmi szolidaritás kibontakozásához, a civil társadalom polgárosodásának és anyagi biztonságának, továbbá életminőségének javulásához.

Sárospatak Város Civil Kerekasztal

A Kerekasztal összefogja, segíti, fejleszti és kiszélesíti Sárospatak városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét.

Ennek érdekében szorgalmazza, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtését, fejlesztését, a finanszírozás forráshelyeinek feltárását

A Kerekasztal a partneri viszonyok kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a városi civil szervezetek részvételét a városi döntéshozatali folyamatok előkészítésében, az abban résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítését, álláspontjuk egyeztetését és egységes fellépését az Önkormányzati döntések előkészítésében.

Konkrét célok:

1. A Kerekasztal kialakítása és működési rendjének meghatározása.

2. A működési területén lévő civil szervezetek feltérképezése (civil kataszter létrehozása) összefogása a szövetségi kereteken belül.

3. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

4. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása a szervezetek között.

5. Aktív részvétel a város életében.

6. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

7. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

8. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani Sárospatak Város Önkormányzatával.

9. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani a közszolgálati médiával.

10. A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi civil közösségek tevékenységének koordinálása, működésük segítése, érdekeik képviselete.

11. A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.

12. Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.

13. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel.

14. Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.

A Kerekasztal mindazon jogi és természetes személyek társulása, akik a kitűzött célok megvalósítása érdekében elfogadják a közösen kialakított alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket és megbízottai részt vesznek a munkájában.

 

Sárospatak, 2014.