Ön a Patakinfó archívumát böngészi! Ezek az oldalak 2019.november 26-tól már nem frissülnek .

Második levél Aros Jánosnak

 

Sárospatak Város Önkormányzata

Aros János

polgármester

39850 Sárospatak, Rákóczi út. 32.

 

Tárgy: Tájékoztatás és önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

A 2015. február 20-án megtartott kerekasztal közössége az alábbi javaslatok megküldésével bízott meg, hivatkozva az Önkormányzat SZMSZ-ének 29. §-ára:

(„29. § (1) Önkormányzati rendelet megalkotását célzó indítvány megtételére a polgármesternél

a) a képviselőtestület tagja,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) Hatályon kívül helyezve.

d) a jegyző,

e) helyi nemzetiségi önkormányzat,

f) helyi társadalmi szerv vezető testülete,

g) helyi társadalmi szerv vezetője,

h) sárospataki, választójoggal rendelkező személy jogosult.

(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen ismerteti.

(3) A képviselő-testület a kezdeményezésről folytatott vita után dönt a szabályozás szükségességéről, meghatározza a szabályozás tárgykörét és főbb elveit, a rendelet-tervezet elkészítésének módját, határidejét és felelősét.”)

 

1. Sárospatak Város Önkormányzata alkossa meg azt az idegenforgalmi koncepcióját és rendeletét, amely alkalmassá teszi Sárospatakot, hogy az ezen a területen tapasztalható folyamatos és sok éves, korábban már megfogalmazott célkitűzéseinek, adósságának eleget tegyen, azaz a turisztikai fogadóképessége ügyében sikeres lépéseket tehessen.

2. Egyesületünk javasolja, hogy az önkormányzat a helyi civil szervezetekkel közösen alkosson meg és fogadjon el egy Sárospataki Civil Koncepciót, illetve egy ehhez illeszkedő rendeletet.

3. Kezdeményezzük a Sárospataki Kulturális Stratégia teljesítésének időarányos áttekintését, amennyiben szükséges felülvizsgálatát.

4. Javasoljuk a sárospataki utcanév-táblák megterveztetését és kihelyezését. Amennyiben erre nincs elkülöníthető forrás a város 2015-ös költségvetésében, indítványozzuk egy helyi gyűjtés megszervezését, amelyhez ezúton ajánljuk segítségünket.

2015. február 23-ára szervezett sajtótájékoztatónkra meghívtuk a helyi média szereplőit, amely meghívásnak (sarospatak.hu, Sárospatak újság, Zemplén Televízió) ismételten egyik médium sem tett eleget. Tisztelettel kérjük újra az önkormányzatot egyrészt fenntartói, másrészt tulajdonosi minőségében, hogy vizsgálja meg, miért nem tudtak eleget tenni meghívásunknak a helyi közmédia munkatársai. Úgy gondoljuk, ez közös érdekünk, hiszen a szóban forgó médiumok közpénzből működnek, rájuk is érvényes, meghatározott jogszabályi környezetben.

Bízunk abban, hogy szándékaink minősítéséhez (amennyiben feltétlenül szükségét érzi továbbra is polgármester úr) elegendő információ áll ezúttal rendelkezésére. Gondolom, elolvasta korábban megküldött, együttműködést kereső és ajánló levelünket és az abban megfogalmazott céljaink közül rámutat azokra, amelyek akadályokat gördítenek az önkormányzat és civil szervezetünk együttműködése elé. (Célunk a helyi civil társadalom megerősítése, amely lehetőséget teremt a hatékony és konstruktív társadalmi párbeszéden, a szervezeti részvételen alapuló, jól működő helyi demokrácia gyakorlására. Mindez hozzájárul a társadalmi szolidaritás kibontakozásához, a civil társadalom polgárosodásának és anyagi biztonságának, továbbá életminőségének javulásához.)

Tisztelettel kérjük polgármester urat, hogy SZMSZ-üknek megfelelően, levelünk tartalmát a soron következő, február 27-i önkormányzati ülésen ismertetesse.

 

Sárospatak, 2015. február 23.

Tisztelettel:

 

Feró István

Sárospataki Civil Kerekasztal Egyesület

elnöke

 

 

 

 

 

Kapják még:

Önkormányzati képviselőtestület tagjai

„Az ember ezermesternek született.

Nincs nagyobb méreg számára alvó képességeinél...

Az ember képességeivel gyökeredzik a világban,

Azzal kapaszkodik, amit meg tud csinálni.”

 

                                                         (Németh László)

 

A Sárospataki civil társadalom jövőképe

Célunk a helyi civil társadalom megerősítése, amely lehetőséget teremt a hatékony és konstruktív társadalmi párbeszéden, a szervezeti részvételen alapuló, jól működő helyi demokrácia gyakorlására. Mindez hozzájárul a társadalmi szolidaritás kibontakozásához, a civil társadalom polgárosodásának és anyagi biztonságának, továbbá életminőségének javulásához.

Sárospataki Civil Kerekasztal

A Kerekasztal összefogja, segíti, fejleszti és kiszélesíti Sárospatak városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét.

Ennek érdekében szorgalmazza, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtését, fejlesztését, a finanszírozás forráshelyeinek feltárását

A Kerekasztal a partneri viszonyok kialakításával, illetve fenntartásával biztosítja a városi civil szervezetek részvételét a városi döntéshozatali folyamatok előkészítésében, az abban résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítését, álláspontjuk egyeztetését és egységes fellépését az Önkormányzati döntések előkészítésében.

Konkrét célok:

1. A Kerekasztal kialakítása és működési rendjének meghatározása.

2. A működési területén lévő civil szervezetek feltérképezése (civil kataszter létrehozása) összefogása a szövetségi kereteken belül.

3. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

4. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása a szervezetek között.

5. Aktív részvétel a város életében.

6. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

7. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

8. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani Sárospatak Város Önkormányzatával.

9. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani a közszolgálati médiával.

10. A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi civil közösségek tevékenységének koordinálása, működésük segítése, érdekeik képviselete.

11. A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.

12. Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.

13. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, személyekkel.

14. Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok, döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.

A Kerekasztal mindazon jogi és természetes személyek társulása, akik a kitűzött célok megvalósítása érdekében elfogadják a közösen kialakított alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket és megbízottai részt vesznek a munkájában.